Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Skalna Wioska – YETI. Budowa unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Buku. Projekt inwestycyjny dotyczy sołectwa Buk.


Lokalizacja

Inwestycja miałaby dotyczyć działki nr 125 mieszczącej się przy ulicy Leśne Zacisze w Buku.
Pod realizację projektu miałby być przeznaczony teren do tej pory niezagospodarowany, w okolicy boiska sportowego.

Opis projektu

Celem tej nowatorskiej inicjatywy jest stworzenie unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo-rekreacyjnej.Całą konstrukcję tworzyć będą wielkogabarytowe bloki granitu i piaskowca, tworzące skalne formacje występujące w naturalnym środowisku na południu Polski. Skały będą posiadały wytyczone trasy wspinaczkowe o różnym stopniu trudności oraz ścieżki edukacyjne opisujące budowę i powstawanie skał

Uzasadnienie

Inwestycja zostanie co prawda zrealizowana w Buku, ale jest skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Dobra (dzieci, młodzieży i dorosłych). Co więcej, mamy ogromną nadzieję, że wzbudzi ona zainteresowanie znacznie szerszego grona odbiorców z kraju i zza granicy. Powstaną tam trasy wspinaczkowe o zróżnicowanym stopniu trudności zarówno dla początkujących wspinaczy, jak i zawodowców (buldering).

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Inwestycje „Skalna Wioska - YETI. Budowa unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo- rekreacyjnej w Buku (proj. 8) ” i „Zagospodarowanie terenu sportowego w Buku”, w związku z nakładaniem się wielu elementów realizacyjnych, które będą prowadzone na terenie terenu sportowego w Buku, zostały połączone w jedno zadanie inwestycyjne. Zamierzenie to miało na celu utrzymanie ładu przestrzennego na terenie terenu sportowego w Buku. Nowa nazwa zadania to: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekracyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI. W dniu 7 czerwca 2021 r. Gmina Dobra podpisała umowę na opracowanie: 1) projektu prac geologicznych dla ujęcia studni planowanego do wykonania na działce nr 125, obręb Buk, gmina Dobra, bądź w przypadku możliwości podłączenia się do istniejącej sieć wodociągową zlokalizowanej w działce nr 29, obręb Buk, gmina Dobra 2) dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na działce nr 125,obręb Buk, gmina Dobra, 3) dokumentacji geotechnicznej dla zamierzenia polegającego na budowie skalnej wioski – YETI, 4) wtórnika do celów projektowych na teren objęty zamówieniem. Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa, Architekt Tomasz Kuriański. Wartość umowy: 30 750,00 zł brutto. Termin: 3 miesiące od dnia podpisania Umowy. Informacja z dnia 12.05.2022 r. W dniu 22.02.2022 r. Gmina Dobra podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski-YETI". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa, Architekt Tomasz Kuriański Wartość umowy: 104 550,00 zł brutto. Termin: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Informacja z dnia 12.06.2023 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy NR 63/2022 z dnia 22.02.2022 r., z uwagi na postanowienie Starosty Polickiego, którym Projektant zobowiązany został do złożenia wyjaśnień dotyczących przedłożonej w Wydziale Architektury i Budownictwa w Policach dokumentacji projektowej. Mając na uwadze powyższe i biorąc pod uwagę administracyjny termin uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 31.07.2023 r.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Skalna Wioska – YETI. Budowa unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Buku. Projekt inwestycyjny dotyczy sołectwa Buk.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org jest Wójt Gminy Dobra z siedzibą: ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra 

Wójt Gminy Dobra szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego, karty do głosowania itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji lub podczas oddawania głosu.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Wójta Gminy Dobra uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra na rok 2024.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania przenoszenia danych, prawo cofnięcia wyrażonej zgody (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) lub usunięcia danych. 
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Spełniają one bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 7. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 8. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 9. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowana przez Wójta Gminy Dobra, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Wójta Gminy Dobra, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 10. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 11. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 12. Strona internetowa dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 13. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 14. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 15. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 16. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. o charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Wójta Gminy Dobra lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 18. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email inspektorodo@dobraszczecinska.pl. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 19. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.