Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Tradycja łączy pokolenia

Sołectwo: Wołczkowo

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Aktywne Bezrzecze 2021

Sołectwo: Bezrzecze

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

"Strefa Aktywności Fizycznej" - siłownia plenerowa i strefa relaksu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu

Sołectwo: Bezrzecze

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie

Sołectwo: Mierzyn

Szacunkowy koszt: 199 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Organizacja dni Sołectwa Grzepnica i Zabawy Mikołajkowej

Sołectwo: Grzepnica

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Organizacja Dnia Dziecka oraz festynu z okazji Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów.

Sołectwo: Łęgi

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach

Sołectwo: Rzędziny

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Festyny Rodzinne "Żyj zdrowo i sportowo" "Mierzyński Wór Przygód" - Dzień Dziecka

Sołectwo: Mierzyn

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

„Uczniowskie rowery pod dach.” Posadowienie wiat na rowery na terenie szkoły w Rzędzinach

Sołectwo: Rzędziny

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Powiększenie plaży przy jeziorze Stolsko

Sołectwo: Stolec

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Wykonawca wybrany został na podstawie zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych ze względu na wartość mniejszą niż 130000 zł netto. Zapytanie skierowano do trzech wykonawców. Za najkorzystniejszą ofertę uznano firmę: P.P.H.U. AG.POM z siedzibą w Szczecinie. Termin realizacji do 24.05.2021r. Wartość całości robót: 128.000,00 zł brutto W dniu 28.05.2021r. zostały odebrane roboty związane z powiększeniem plaży przy jeziorze Stolsko. Teren inwestycji zagospodarowany został w ramach turystycznego zagospodarowania lasu.
 21'Skrócona nazwa edycji

Integracja nas wzbogaca

Sołectwo: Dołuje

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Skalna Wioska – YETI. Budowa unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Buku. Projekt inwestycyjny dotyczy sołectwa Buk.

Sołectwo: Buk

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Inwestycje „Skalna Wioska - YETI. Budowa unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo- rekreacyjnej w Buku (proj. 8) ” i „Zagospodarowanie terenu sportowego w Buku”, w związku z nakładaniem się wielu elementów realizacyjnych, które będą prowadzone na terenie terenu sportowego w Buku, zostały połączone w jedno zadanie inwestycyjne. Zamierzenie to miało na celu utrzymanie ładu przestrzennego na terenie terenu sportowego w Buku. Nowa nazwa zadania to: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekracyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI. W dniu 7 czerwca 2021 r. Gmina Dobra podpisała umowę na opracowanie: 1) projektu prac geologicznych dla ujęcia studni planowanego do wykonania na działce nr 125, obręb Buk, gmina Dobra, bądź w przypadku możliwości podłączenia się do istniejącej sieć wodociągową zlokalizowanej w działce nr 29, obręb Buk, gmina Dobra 2) dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na działce nr 125,obręb Buk, gmina Dobra, 3) dokumentacji geotechnicznej dla zamierzenia polegającego na budowie skalnej wioski – YETI, 4) wtórnika do celów projektowych na teren objęty zamówieniem. Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa, Architekt Tomasz Kuriański. Wartość umowy: 30 750,00 zł brutto. Termin: 3 miesiące od dnia podpisania Umowy.
 21'Skrócona nazwa edycji

EKO-GMINA Redukuj odpady - wrzuć butelkę PET lub puszkę po napojach do recyklomatu i odbierz korzyści. Z EKO-GMINA segregujesz – zyskujesz!

Sołectwo: Dobra

Szacunkowy koszt: 123 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra

Sołectwo: Dobra

Szacunkowy koszt: 190 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Udzielono dotacji finansowej dla Powiatu Polickiego na opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszorowerowego wraz z oświetleniem na ul. Granicznej w Dobrej. Po opracowaniu koncepcji podjęte zostaną dalsze czynności odnośnie opracowania dokumentacji projektowej dla oświetlenia drogi.
 20'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie - Montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 13 776 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Z autorem projektu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego została przeprowadzona wizja w terenie celem ustalenia dokładnej lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości. W terenie wybrano miejsce na przeciwko Szkoły podstawowej w ciągu ulicy Długiej, w której zostanie zamontowane jedno urządzenie. W sprawie pozostałych lokalizacji informujemy, że w ciągu ulicy Zeusa zamontowane jest już przedmiotowe urządzenie. W ciągu ulicy Nasiennej z uwagi planu budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie terenu rekreacyjnego Mierzynianka rezygnuję się z montażu urządzenia. W ciągu ulicy Tytusa informujemy, że nie jest zasadny montaż urządzenia z uwagi na montaż innych urządzeń brd w ciągu przedmiotowej drogi. W ciągu ulicy Długiej został zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości pokazujący prędkość pojazdów jadących od stromy miejscowości Stobno.
 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie

Sołectwo: Wołczkowo

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Gmina Dobra podpisała umowę na wykonanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie (proj. 11)". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański Wartość umowy: 16 605,00 zł Termin: 30.11.2020 Wykonawca dokumentacji projektowej złożył 2 koncepcje budowy ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie. Rada Sołecka m. Wołczkowo po zapoznaniu się z przedstawionymi wersjami koncepcji budowy ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie zdecydowała o wyborze wersji numer 1. Dokumentacja projektowa będzie wykonana na podstawie wybranej wersji. Zakończono prace związane z ustalaniem granic działki nr 434 w Wołczkowie. Podjęte działania były niezbędne do kontynuowania czynności związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. Gmina Dobra zakończyła czynności odbiorowe I części dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie.
 20'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku

Sołectwo: Buk

Koszt: 27 552 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Z autorem projektu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego została przeprowadzona wizja w terenie celem ustalenia dokładnej lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości. W terenie wybrano miejsce na przeciwko terenu rekreacyjnego, w którym zostaną zamontowane dwa urządzenia. W miejscowości Buk na wysokości terenu rekreacyjnego zostały zmontowane dwa urządzenia typu radarowy wyświetlacz prędkości, po jednym w każdym kierunku jazdy.
 20'Skrócona nazwa edycji

Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki Nam i dla Nas

Sołectwo: Dołuje

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Został przygotowany oraz uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu zwierający montaż progu zwalniającego w ciągu ulicy Wilczej w m. Dołuje oraz ulicy Łabędziej w m. Kościno. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zostały zlecone prace związane z montażem przedmiotowych progów zwalniających. W ciągu ulicy Wilczej w m. Dołuje oraz w ciągu ulicy Łabędziej w m. Kościno zostały zamontowane progi zwalniające po jednym na każdej ulicy.
 20'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu - Montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenia przejść dla pieszych

Sołectwo: Bezrzecze

Szacunkowy koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Z autorem projektu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego została przeprowadzona wizja w terenie celem ustalenia dokładnej lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości. W terenie wybrano dwa miejsca celem montażu przedmiotowego urządzenia. Jedno zostanie zamontowane w ciągu ulicy Górnej na wjeździe do miejscowości od strony miejscowości Wołczkowo oraz drugie w ciągu ulicy Szkolnej przed ulicą Osiedle Leśne od strony miejscowości Redlica. W terenie wybrano również przejście dla pieszych, które zostanie doświetlone. Na doświetlenie przejścia dla pieszych w chili obecnej zbierane są oferty. W miejscowości Bezrzecze zostały zamontowane dwa urządzenia typu radarowy wyświetlacz prędkości. Jedno urządzenie zostało zamontowane w ciągu ulicy Górnej, pokazujące prędkość pojazdów jadących od strony miejscowości Wołczkowa. Drugie urządzenie zostało zamontowane w ciągu ulicy Szkolnej, pokazujące prędkość pojazdów jadących od strony miejscowości Redlica.
 20'Skrócona nazwa edycji

"Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie Dobra

Sołectwo: Rzędziny

Koszt: 72 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

W związku z wyborem przez mieszkańców do realizacji w ramach głosowania budżetu obywatelskiego na rok 2020 zadania nr 17 pn; „Dobry Impuls” informuję ,że powyższe zadanie ze względu na ograniczenia wprowadzone w ramach pandemii uniemożliwiły realizacje tego zadania w tym roku. Dotychczasowe ustalenia muszą być przeplanowane jako nowe zadanie inwestycyjne na rok 2021. Kwota: 72 000,00 zł Informacja z dnia 18.05.2021r. Aktualnie przeprowadzono rekonesans rozmieszczenia defibratorów. Ustalono miejsca rozmieszczenia spełniające warunki dostępu do prądu oraz zapewniające całodobowy monitoring. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy. Planowany termin realizacji projektu to jesień 2021r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Festyn rodzinny w Skarbimierzycach

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Festyny Rodzinne „Żyj zdrowo i sportowo” „Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Piknik rodzinny i Mikołajki dla dzieci w Stolcu

Sołectwo: Stolec

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach

Sołectwo: Rzędziny

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Organizacja Dnia Grzepnicy oraz zabawy Mikołajkowej

Sołectwo: Grzepnica

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów

Sołectwo: Łęgi

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Tradycja integruje

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Sołectwo: Buk

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Integracyjny wyjazd krajobrazowy

Sołectwo: Wąwelnica

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Integracja nas wzbogaca

Sołectwo: Dołuje

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 20'Skrócona nazwa edycji

Aktywne Bezrzecze 2020

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Serce Bezrzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg. nowych zasad"

Sołectwo: Bezrzecze

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Po ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu. Gmina w dniu 30 kwietnia 20202 roku podpisała umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wybiegu dla psów, w tzw. systemie "zaprojektuj i wybuduj". Obecnie trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 28 sierpnia 2020 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, Wykonawca w terminie 70 dni wykona zaplanowane prace budowlane. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 194 990,00 zł brutto Z uwagi na obostrzenia wynikające z Ustawy Covid-19 tj.: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a co za tym ponosi konsekwencje spowolnienia wydawania opinii, pozwoleń, oraz innych dokumentów niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę, przesunięto termin ich pozyskania do grudnia 2020 roku. Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 70 dni od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę. Obostrzenia zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniającej się pandemii, wstrzymanie Narad Koordynacyjnych w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, które się równolegle nałożyły z przedłużającą się przeprowadzką tegoż ośrodka w inne miejsce, co w rezultacie spowodowało opóźnienia w procedowaniu spraw administracyjnych. W między czasie zasygnalizowano, iż na terenie inwestycji zauważalny jest problem z odpływem wód opadowych z terenu działek przyjętych do inwestycji, co może mieć istotne znaczenie dla dalszej inwestycji oraz jej użyteczności. Z uwagi na specyfikę podłoża, dokonano weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych. Branżyści wypracowali rozwiązanie, które zabezpieczy teren przez nadmiarem wody w sezonie deszczowym. Termin realizacji umowy przesunięty został do końca lipca 2021 r.
 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej

Sołectwo: Dobra

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

W zawiązku z wykonanymi badaniami geologicznymi i zmianą miejsca posadowienia budynku szatni, zmiany konstrukcji budynku oraz niezinwentaryzowane fragmenty sieci na działce objętej inwestycją przesunięto wykonanie projektu technicznego, objętego umową umową Nr 509/2018 z dnia 02 października 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Obecnie trwają prace przy akceptacji przedłożonego projektu technicznego w celu złożenia wniosku do Starosty Polickiego o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę, Gmina przystąpi do przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. W związku z trwającymi konsultacjami w celu weryfikacji przedłożonego projektu budowlanego oraz przygotowania do jego akceptacji w celu złożenia wniosku do Starosty Polickiego o pozwoleniu na budowę, projektant złożył prośbę o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do czasu uzyskania Pozwolenia na budowę, który przewiduje się na koniec roku 2019. Została odebrana dokumentacja projektowa dotycząca budowy szatni na boisku w Dobrej przy ul. Sportowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr 399, obręb 0003 Dobra. Zamierzenie inwestycyjne zakłada realizację budynku z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla zawodników i trenerów. Dokumentację opracowała firma ”ARCHISPEKTRUM” Pracownia Architektoniczna Daniel Konrad Kowalewski.
 19'Skrócona nazwa edycji

Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie

Sołectwo: Wołczkowo

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Podpisana została umowa na wykonanie projektu. Termin realizacji: 30.11.2019. Opracowano dokumentację projektową budowy sali przy remizie w Wołczkowie. Uzyskano dokumenty niezbędne do realizacji zadania (pozwolenie na budowę). Wykonawca: Architektoniczna pracownia projektowa PRO-CAD mieszczącą się w Pilchowie Kwota: 31 000,00 zł Termin wykonania umowy: 15 września 2020 r.
 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja boiska w Skarbimierzycach

Sołectwo: Skarbimierzyce

Szacunkowy koszt: 140 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Gmina podpisała umowę na utworzenie koncepcji zagospodarowania oraz przygotowanie dokumentacji technicznej do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański. W dniu 17 września 2019 roku Wykonawca złożył ostatnią część dokumentacji projektowej do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach". Wykonana dokumentacja projektowa do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach" przewiduje: - wykonanie nowego boiska ze sztuczną trawą wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami, - naprawę nawierzchni boiska do koszykówki wraz z wymianą koszy, - powstanie siatki szutrowych ścieżek, - rekultywację nawierzchni trawiastej, - wykonanie zaprojektowanych nasadzeń, - montaż elementów małej architektury. Zgodnie z dokumentacją planowane prace przewidziano na 2 etapy. W pierwszym etapie zaplanowano budowę nowego boiska oraz prace związane z naprawą nawierzchni funkcjonującego boiska do koszykówki, na drugi etap zaplanowano prace związane z budową ścieżek oraz rekultywacją terenów zielonych.
 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja ulic Podgórnej i Ogrodowej płytami drogowymi

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 160 000 zł

Etap realizacji: zrezygnowano z realizacji

Zlecono wykonanie projektu wraz z wykonaniem opinii odnośnie możliwości zagospodarowania wód deszczowych. Po opracowaniu koncepcji modernizacji ulicy Podgórnej i Ogrodowej w Mierzynie wskazano, że brak jest możliwości utwardzenia drogi płytami drogowymi bez zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych. Istniejące warunki gruntowo wodne oraz ukształtowanie terenu powodują, że w przypadku utwardzenia dróg płytami drogowymi bez instalacji deszczowej, tworzyć się będą zastoiska na najniższym punkcie zlewni (przy skrzyżowaniu z ul. Długą) jednocześnie powodując erozję poboczy oraz klawiszowanie płyt. W związku z powyższym ułożenie płyt drogowych na powyższych ulicach nie ma uzasadnienia technicznego i zaniechano realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Poniesione koszty na opracowanie koncepcji: 6 150 zł brutto
 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa wiaty w Rzędzinach

Sołectwo: Rzędziny

Koszt: 36 994 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Na podstawie pozyskanej dokumentacji i przyjęcia zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przez Starostę Polickiego bez uwag, w lipcu 2019 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat wolnostojących o konstrukcji drewnianej na działce nr 200/15 poł. w m. Rzędziny. Wobec tego, iż nie wyłoniono Wykonawcy, w sierpniu 2019 roku ogłoszono II zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 30 sierpnia 2019 roku. W drodze zebrania ofert, Gmina wybrała wykonawcę robót budowlanych i podpisała umowę. Wykonawcą budowy wiaty jest: "Usługi Stolarskie Krzysztof Banaś" Wartość umowy: 25 000,00 zł Wykonawcą zabudowy nawierzchni jest: Kołbud Piotr Kołacki Wartość umowy: 9 780,00 zł Termin wykonania: 30 kwietnia 2020 roku W grudniu 2019 roku przekazano plac budowy do wykonawstwa. W dniu 10 czerwca 2020 roku odebrano roboty budowlane polegające na budowie zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat drewnianych oraz utwardzenie terenu kostką brukową pod wiatami wraz z dojściem dla osób niepełnosprawnych do parkingu na działce nr 200/15 w m. Rzędziny. Prace wykonano zgodnie z umową.
 19'Skrócona nazwa edycji

Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci i młodzieży z Łęgów.

Sołectwo: Łęgi

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Tradycja łączy pokolenia

Sołectwo: Wołczkowo

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Turniej piłkarski z piknikiem - sportowe potyczki dzieci z Gminy Dobra

Sołectwo: Dobra

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Festyn rodzinny i wycieczka integracyjna w Skarbimierzycach

Sołectwo: Skarbimierzyce

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Festyny rodzinne - "Żyj zdrowo i sportowo" , "Mierzyński wór przygód" - Dzień Dziecka

Sołectwo: Mierzyn

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Festyn Rodzinny pt. "Powitanie Lata"

Sołectwo: Wąwelnica

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata"

Sołectwo: Bezrzecze

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Integracja mieszkańców miejscowości Grzepnica w ramach zajęć kulturalno-sportowych

Sołectwo: Grzepnica

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy mikołajkowej w Rzędzinach

Sołectwo: Rzędziny

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Sołectwo: Buk

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Integracja nas wzbogaca

Sołectwo: Dołuje

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

W związku ze złożonym wnioskiem Wójta Gminy o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 66/145, 66/147 oraz 66/147 Starosta Policki wydał decyzję orzekając, iż w części działek nr 66/145, 66/147 zmieniając oznaczenie i klasyfikację gruntów rolnych oznaczonych dotychczas jako pastwiska trwałe klasy III na pastwiska trwałe klasy IV – zgodnie z mapą klasyfikacyjną oraz protokołem z przeprowadzonej klasyfikacji gruntów. Odmówił zaś zmiany klasyfikacji dla działki nr 66/144 w całości o pow. 1,587 ha oraz części działek nr 66/145 o pow. 0,2418 ha, i części działki nr 66/147 o pow. 0,4678 ha z obrębu Bezrzecze, na których planowane są inwestycje gminne tj.: "Budowa „Orlika” w Bezrzeczu", "Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw ( proj.1)" "Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu" Z uwagi na cel publiczny i planowane zamierzenia realizacji inwestycji, w części działek, na którą Gmina nie uzyskała zgody na zmianę klasyfikacji użytku, złożono wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej do Starosty Polickiego. Obecnie trwa procedura administracyjna, w oparciu o zgromadzony materiał w sprawie. Jednakże, w oparciu o przepisy Starosta Policki poinformował Gminę zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2019 roku, o przygotowywaniu decyzji odmownej w sprawie wydania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych. W dniu 9 września 2019 roku Starosta Policki wydał trzy decyzje odmawiające wydania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych, stanowiących użytki klasy III i IIIb, działek nr 66/144, 66/145, 66/147, poł. w m. Bezrzecze. Dokonano analizy uzasadnienia decyzji. Przedmiotem regulacji art. 7 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) jest przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, ale tylko wtedy, kiedy takie przeznaczenie wymaga zgody właściwego organu. Natomiast to, kiedy przeznaczenie wymaga zgody, określa ust. 2 art. 7 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Jeżeli zgoda jest wymagana, wtedy zmiany przeznaczenia można dokonać tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustawa obowiązująca nie przejęła rozwiązań znanych poprzednim przepisom, które pozwalały na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne poza planem miejscowym, jeżeli chodziło o lokalizację szczególnie ważnych inwestycji. W obowiązującym stanie prawnym jest to już niemożliwe, nie można dokonać przeznaczenia gruntu rolnego i leś­nego na cele nierolnicze i nieleśne poza planem miejscowym, ale tylko wtedy, gdy takie przeznaczenie wymaga zgody przewidzianej w art. 7 ust. 2 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Z tego wynika, że jeżeli zgoda nie jest wymagana, to przeznaczenie gruntów rolnych (ale już nieleśnych, co do których zgoda wymagana jest zawsze) na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, praktycznie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która w obowiązującym stanie prawnym oznacza (art. 4 ust. 2 Dz.U.2018.0.1945 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.). Wobec powyższego, Gmina uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie której nastąpi zmiana przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze. Następnie ponownie wystąpi do Starosty Polickiego z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów działek nr 66/144, 66/145, 66/147, poł. w m. Bezrzecze. Gmina zakończyła procedury zamówienia publicznego i wyłoniła wykonawców prac budowlanych dla obu zadań inwestycyjnych, aby jednocześnie były realizowane. Niebawem Gmina podpisze umowę z Wykonawcą prac: 4FUN Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową: 349 999,98 zł brutto z okresem gwarancji 40 miesięcy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 23 listopada 2020 roku przekazano plac budowy firmie 4FUN Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Prace rozpoczną się już w tym roku i potrwają 5 mc od dnia podpisania umowy tj. do kwietnia 2021 roku.
 18'Skrócona nazwa edycji

Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Projektant zakończył pracę nad projektem dla zadań realizowanych wspólnie: Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo oraz Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie ( proj.2). Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych przewidzianych Ustawą o Zamówieniach Publicznych. W dniu 2 listopada br. został przekazany plac budowy pod realizacje zadania pn. "Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)" Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. Wartość inwestycji: 585.261,58 zł brutto Planowany termin zakończenia prac: 31.05.2021 r. Firma "BIS" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji robót. W pierwszej kolejności zostały wykonane obmiary geodezyjne parku oraz parkingu. Wykonawca zabezpieczył drzewa poprzez odeskowanie pni. Dokonano wycinki 4 drzew gat. świerk, które kolidowały z projektowaną infrastrukturą (planowane jest wprowadzanie nasadzeń zastępczych). Obecnie trwają prace nad układaniem krawężników w części nowo budowanego parkingu. Tutejszy Urząd zawnioskował o dokonanie zmiany lokalizacji skrzynek pocztowych wolnostojących, zlokalizowanych na terenie dz. nr ewid. 410 ob. Wołczkowo, gm. Dobra. Lokalizacja części skrzynek koliduje w znacznym stopniu z projektowaną siecią alejek. Zmiana lokalizacji podyktowana została również ze względu na odciążenie ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania z ul. Lipową. Poczta Polska Region Sieci w Szczecinie przystąpił do zmiany lokalizacji skrzynek w dniu 8 grudnia br.. Nowa lokalizacja ustalona została przy placu przed bramą kościoła, od strony wyznaczonych miejsc parkingowych. Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Budowlane BIS, z dniem 01.02.2021r. wstrzymał roboty budowlane z powodu ujemnych temperatur. Wznowienie robót nastąpi po osiągnięciu warunków pogodowych gwarantujących zapewnienie poprawnej jakości prac. Przedsiębiorstwo Budowlane "BIS" z dniem 15 marca 2021r. wznowiła prace budowlane. Stan zaawansowania robót na dzień 13.04.2021 PARKING - Wykonano alternatywne dojścia oraz drogi dojazdowe do posesji zlokalizowanych w rejonie parkingu. - Zakończono prace związane z wykonaniem 17 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych - Przygotowano ul. Ogrodową pod poszerzenie drogi, prace drogowe rozpoczną się w możliwie najszybszym terminie. - Uprzątnięto teren, wysiano trawę, - Wykonano prace pielęgnacyjne w koronie drzew - Wykonano odwodnienie powierzchni dróg oraz parkingu, drenaż francuski PARK - Przeprowadzono tyczenie alejek sceny, oraz wiaty - Rozpoczęto roboty elektryczne
 18'Skrócona nazwa edycji

Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobra, przeznaczonego do likwidacji lokalnych zagrożeń

Koszt: 153 459,42 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

MODERNIZACJA ODCINKA ULICY SPISKIEJ POMIĘDZY WYJAZDEM Z OSIEDLA ZA WIATRAKIEM I WJAZDEM DO LIDLA

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje

Koszt: 105 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Zakończona została realizacja siłowni plenerowych w Kościnie i Dołujach w ramach projektu poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje. W ramach prac na terenie sportowym w Kościnie oraz przy świetlicy w Dołujach powstały takie urządzenia jak : biegacz, orbiter, prasa nożna, twister, prasa ręczna, rowerek. Ponadto zrealizowano także stojaki na rowery, ustawiono nowe kosze na śmieci, ławki a także stół do gry w szachy. Prace wykonała firma 4STB sp. z o.o.
 18'Skrócona nazwa edycji

Siłownia plenerowa wraz z doposażeniem placu zabaw w Buku

Koszt: 53 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Wykonano urzadzenia: Cassiopeia, Huśtawka Bocianie gniazdo, Huśtawka podwójna mix, karuzela krzyżowa 4 ramienna, karuzela spodek, karuzela twister

 18'Skrócona nazwa edycji

Energiczne przywitanie wakacji - III edycja Festynu rodzino – sportowego

Szacunkowy koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Integracja wołczkowian poprzez uczestnictwo w koncertach, festynach i imprezach sportowych

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Festyny RODZINNE: "ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO", "MIERZYŃSKI WÓR PRZYGÓD" - DZIEŃ DZIECKA

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Integracja wszystkich wzbogaca

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

"Wielobój Wiejski" oraz "Stolec Cup"

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Festyn rodzinny w Skarbimierzycach

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Święto pieczonego ziemniaka

Szacunkowy koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

KINO LETNIE „POD CHMURKĄ ”

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

WARSZTATY: RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE - FLORYSTYKA, WYROBY Z GLINY, DECOUPAGE

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Wymiana rur azbestowo-cementowych w Sołectwie Dołuje

Koszt: 474 980,48 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

ROWERY POD DACHY - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej

Koszt: 108 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na realizację inwestycji, zgodnie z pozyskanym projektem. W ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych otrzymano jednak oferty wykonania przedmiotowego zadania za kwotę znacznie przekraczającą zarówno kosztorys ofertowy jak i kwotę założoną do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Złożona oferta opiewała na kwotę 137 760 zł. Wobec powyższego Wykonawca prac nie został wybrany. Zadanie wpisane zostało do Budżetu na rok 2018, w którym zabezpieczono kwotę 150.000zł. Umieszczono na BIP zapytanie ofertowe i na to zadanie wpłynęły 2 oferty. Wybrano Wykonawcę prac: P&D Przemysław Drabik 56-120 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3/2 - za cenę 129.000zł brutto Zawarto umowę z Wykonawcą prac. Wykonawca odstąpił od umowy. W związku z powyższym ponowiono zapytanie ofertowe, w ramach którego nie wyłoniono wykonawcy. Ponowiono zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę z którym w marcu 2019 roku zostanie podpisana umowa. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Folmat Spółka z o.o. w Poznaniu i w dniu 18 marca 2019 roku przekazano plac budowy. Niestety po raz kolejny wykonawca wycofał się i nie wszedł na teren budowy pomimo podpisania umowy. Wykonawca będzie obciążony karą umowną wynikającą z zapisów umowy. W związku z tym faktem, Gmina przystąpi do wyłonienia kolejnego wykonawcy w drodze zapytania ofertowego w celu realizacji inwestycji. W dniu 29.01.2020r. została zawarta umowa na realizację zadania pn."Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)". z firmą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, Ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Wartość prac to 108 000,00 zł. Prace wykonane zostaną do 30.08.2020r. Zawarto aneks do umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2020 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac związanych z realizacją wiaty rowerowej.
 17'Skrócona nazwa edycji

Poprawa infrastruktury terenu sportowo-rekreacyjnego w Grzepnicy

Koszt: 24 995,84 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zamontowano piłkochwyt oraz przygotowano płytę boiska.

 17'Skrócona nazwa edycji

Stworzenie serca Bezrzecza

Koszt: 393 943,35 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano nowy plac zabaw wraz z usytuowaniem nowych urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci młodszych i starszych oraz boisko wielofunkcyjne.

 17'Skrócona nazwa edycji

Renowacja boiska sportowego w Mierzynie

Koszt: 230 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Opracowano koncepcję renowacji boiska i przedstawiono ją Autorom projektu. W związku z efektami badań geologicznych zdecydowano o wykonaniu warstwy drenującej z piasku (żwiru) ok. 30 cm poniżej warstwy wegetacyjnej murawy i rezygnację z drenażu rurowego. Ustalono również, że warstwa wodonośna do zasilania studni głębinowej znajduje się na głębokości poniżej 30 m wobec czego konieczne jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej. Kompletną dokumentację projektową uzyskano w sierpniu 2017 r. W związku z wysokimi kosztami szacunkowymi realizacji zadania, prawie trzykrotnie przekraczającymi zaplanowane środki na realizację zadania,ustalono, że ogłoszony zostanie przetarg na wybór Wykonawcy, a w przypadku braku uzyskania oferty w wysokości zaplanowanych środków, wspólnie z Autorami projektu, ustalony zostanie sposób dalszego postępowania. W związku z powyższym tj. brakiem wystarczających środków finansowych w odniesieniu do szacunkowych kosztów inwestycji oraz z przyczyn technologicznych tj. (możliwość zasiania i odpowiedniej pielęgnacji trawy w okresie jesiennym i zimowym) Wójt Gminy postanowiła o zaproponowaniu do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższego zadania w dodatkowej kwocie 350 000 zł. Po dodaniu środków finansowych ogłoszono przetarg na realizację zadania. Niestety oferty złożone przez Wykonawców przewyższały zabezpieczoną przez Gminę kwotę środków finansowych. W związku z powyższym nie było możliwości podpisania umowy z Wykonawcą i konieczne było unieważnienie przetargu. Najniższa wartość ofertowa w ramach przetargu ponad trzykrotnie przekraczała oszacowaną wartość projektu złożonego w ramach budżetu obywatelskiego. W roku 2018 ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak złożonych ofert. W październiku przetarg został ponownie ogłoszony. Wybrano wykonawcę prac, firmę Garten Bruk. Przekazano plac budowy. Wykonano studnię głębinową oraz system automatycznego nawadniania boiska, a także wyrównanie terenu z wymianą warstwy gruntu oraz nasianie trawy. Obecnie trwa pielęgnacja murawy, która potrwa do 14 października 2019 r.
 17'Skrócona nazwa edycji

Poznajmy się i działajmy wspólnie - festyn z okazji 11 urodzin ulicy Dobrawki w Dobrej w dniu 16 września 2017

Koszt: 2 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Integracja mieszkańców Sołectwa Dołuje

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Integracyjne zajęcia ze sztuką artystyczną i rękodziełem

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zajęcia odbyły się w terminie 10.04.2017 - 30.06.2017, według planu przedstawionego w projekcie.

 17'Skrócona nazwa edycji

Rozwój sportu w Wołczkowie w formie festynów rodzinnych

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Projekt został zrealizowany według planu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Integracja mieszkańców wsi w ramach zajęć kulturalno-sportowych

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Wycieczka integracyjna mieszkańców sołectwa Skarbimierzyce-Redlica

Koszt: 2 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Festyn rodzinny w Skarbimierzycach

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Festyn odbył się 12.08.2017 r.

 17'Skrócona nazwa edycji

Organizacja imprez: Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

"Uśmiechnij się - zabawy okolicznościowe dla dzieci ze sołectwa Stolec"

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Organizacja imprez: Piknik rodzinny, Mikołajki

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Uroczystość nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej podczas obchodów Dnia Strażaka 2017

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Projekt został zrealizowany według planu w dniu 13.05.2017 r.

 17'Skrócona nazwa edycji

Finansowanie festynów sołeckich we wsi Łęgi: Powitanie lata, Święto pieczonego ziemniaka

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Projekt zrealizowany zgodnie z rozliczeniem Stowarzyszenia.

 17'Skrócona nazwa edycji

"Mierzyński wór przygód" - Dzień dziecka; "Żyj zdrowo i sportowo"

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Aktywny senior

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Jarmark Bożonarodzeniowy

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt