Brak realizacji spełniających kryteria

 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Podpisana została umowa na wykonanie projektu. Termin realizacji: 30.11.2019

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt: 140 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Gmina podpisała umowę na utworzenie koncepcji zagospodarowania oraz przygotowanie dokumentacji technicznej do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 160 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Zlecono wykonanie projektu wraz z wykonaniem opinii odnośnie możliwości zagospodarowania wód deszczowych.

Sołectwo: Rzędziny

Koszt: 37 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Na podstawie pozyskanej dokumentacji i przyjęcia zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przez Starostę Polickiego bez uwag, w lipcu 2019 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat wolnostojących o konstrukcji drewnianej na działce nr 200/15 poł. w m. Rzędziny. Wobec tego, iż nie wyłoniono Wykonawcy, w sierpniu 2019 roku ogłoszono II zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 30 sierpnia 2019 roku

Sołectwo: Łęgi

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Dobra

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Wąwelnica

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Grzepnica

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Rzędziny

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Buk

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Dołuje

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
W związku z koniecznością zmiany klasyfikacją użytku gruntów m.in. działek nr 66/144, 66/147 na których Gmina zamierza wybudować boisko sportowe oraz rowerowy plac zabaw PUMPTRUCK. Podpisano umowę z klasyfikatorem gruntów w celu wykonania prac terenowych związanych z weryfikacją gruntu w celu uaktualnienia danych ewidencyjnych klasyfikacji gruntów zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków. Planowany termin zakończenia prac ustalony został na miesiąc maj 2019 roku. Aktualizacja danych ewidencyjnych w ewidencji Gruntów i Budynków w Policach pozwoli Gminie na wystąpienie z wnioskiem do Starosty Polickiego o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Po uzyskaniu wymaganej decyzji Gmina uzupełni i ponowi zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Projektant zakończył pracę nad projektem dla zadań realizowanych wspólnie: Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo oraz Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie ( proj.2). Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych przewidzianych Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Wybrano wykonawce prac. W dniu 18 października odbyło się przekazanie placu budowy. Prace zakończone zostaną na wiosnę 2019 roku.

Koszt: 105 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zakończona została realizacja siłowni plenerowych w Kościnie i Dołujach w ramach projektu poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje. W ramach prac na terenie sportowym w Kościnie oraz przy świetlicy w Dołujach powstały takie urządzenia jak : biegacz, orbiter, prasa nożna, twister, prasa ręczna, rowerek. Ponadto zrealizowano także stojaki na rowery, ustawiono nowe kosze na śmieci, ławki a także stół do gry w szachy. Prace wykonała firma 4STB sp. z o.o.

Koszt: 53 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Wykonano urzadzenia: Cassiopeia, Huśtawka Bocianie gniazdo, Huśtawka podwójna mix, karuzela krzyżowa 4 ramienna, karuzela spodek, karuzela twister

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%
 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Koszt: 474 980,48 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 58 000 zł

Etap realizacji: w przetargu
Rozwiń szczegóły

50%
Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na realizację inwestycji, zgodnie z pozyskanym projektem. W ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych otrzymano jednak oferty wykonania przedmiotowego zadania za kwotę znacznie przekraczającą zarówno kosztorys ofertowy jak i kwotę założoną do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Złożona oferta opiewała na kwotę 137 760 zł. Wobec powyższego Wykonawca prac nie został wybrany. Zadanie wpisane zostało do Budżetu na rok 2018, w którym zabezpieczono kwotę 150.000zł. Umieszczono na BIP zapytanie ofertowe i na to zadanie wpłynęły 2 oferty. Wybrano Wykonawcę prac: P&D Przemysław Drabik 56-120 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3/2 - za cenę 129.000zł brutto Zawarto umowę z Wykonawcą prac. Wykonawca odstąpił od umowy. W związku z powyższym ponowiono zapytanie ofertowe, w ramach którego nie wyłoniono wykonawcy. Ponowiono zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę z którym w marcu 2019 roku zostanie podpisana umowa. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Folmat Spółka z o.o. w Poznaniu i w dniu 18 marca 2019 roku przekazano plac budowy.

Koszt: 24 995,84 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zamontowano piłkochwyt oraz przygotowano płytę boiska.

Koszt: 393 943,35 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zrealizowano nowy plac zabaw wraz z usytuowaniem nowych urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci młodszych i starszych oraz boisko wielofunkcyjne.

Koszt: 230 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Opracowano koncepcję renowacji boiska i przedstawiono ją Autorom projektu. W związku z efektami badań geologicznych zdecydowano o wykonaniu warstwy drenującej z piasku (żwiru) ok. 30 cm poniżej warstwy wegetacyjnej murawy i rezygnację z drenażu rurowego. Ustalono również, że warstwa wodonośna do zasilania studni głębinowej znajduje się na głębokości poniżej 30 m wobec czego konieczne jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej. Kompletną dokumentację projektową uzyskano w sierpniu 2017 r. W związku z wysokimi kosztami szacunkowymi realizacji zadania, prawie trzykrotnie przekraczającymi zaplanowane środki na realizację zadania,ustalono, że ogłoszony zostanie przetarg na wybór Wykonawcy, a w przypadku braku uzyskania oferty w wysokości zaplanowanych środków, wspólnie z Autorami projektu, ustalony zostanie sposób dalszego postępowania. W związku z powyższym tj. brakiem wystarczających środków finansowych w odniesieniu do szacunkowych kosztów inwestycji oraz z przyczyn technologicznych tj. (możliwość zasiania i odpowiedniej pielęgnacji trawy w okresie jesiennym i zimowym) Wójt Gminy postanowiła o zaproponowaniu do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższego zadania w dodatkowej kwocie 350 000 zł. Po dodaniu środków finansowych ogłoszono przetarg na realizację zadania. Niestety oferty złożone przez Wykonawców przewyższały zabezpieczoną przez Gminę kwotę środków finansowych. W związku z powyższym nie było możliwości podpisania umowy z Wykonawcą i konieczne było unieważnienie przetargu. Najniższa wartość ofertowa w ramach przetargu ponad trzykrotnie przekraczała oszacowaną wartość projektu złożonego w ramach budżetu obywatelskiego. W roku 2018 ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak złożonych ofert. W październiku przetarg został ponownie ogłoszony. Wybrano wykonawcę prac, firmę Garten Bruk. Przekazano plac budowy. Wykonano studnię głębinową oraz system automatycznego nawadniania boiska, a także wyrównanie terenu z wymianą warstwy gruntu oraz nasianie trawy. Obecnie trwa pielęgnacja murawy, która potrwa do 14 października 2019 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zajęcia odbyły się w terminie 10.04.2017 - 30.06.2017, według planu przedstawionego w projekcie.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowany według planu.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 2 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Festyn odbył się 12.08.2017 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowany według planu w dniu 13.05.2017 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z rozliczeniem Stowarzyszenia.

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
×