Mapa realizacji

Brak realizacji spełniających kryteria

 20'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

Sołectwo: Dobra

Koszt: 190 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Udzielono dotacji finansowej dla Powiatu Polickiego na opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszorowerowego wraz z oświetleniem na ul. Granicznej w Dobrej. Po opracowaniu koncepcji podjęte zostaną dalsze czynności odnośnie opracowania dokumentacji projektowej dla oświetlenia drogi.

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 91 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Z autorem projektu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego została przeprowadzona wizja w terenie celem ustalenia dokładnej lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości. W terenie wybrano miejsce na przeciwko Szkoły podstawowej w ciągu ulicy Długiej, w której zostanie zamontowane jedno urządzenie. W sprawie pozostałych lokalizacji informujemy, że w ciągu ulicy Zeusa zamontowane jest już przedmiotowe urządzenie. W ciągu ulicy Nasiennej z uwagi planu budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie terenu rekreacyjnego Mierzynianka rezygnuję się z montażu urządzenia. W ciągu ulicy Tytusa informujemy, że nie jest zasadny montaż urządzenia z uwagi na montaż innych urządzeń brd w ciągu przedmiotowej drogi.

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Gmina Dobra podpisała umowę na wykonanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania "Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie (proj. 11)". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański Wartość umowy: 16 605,00 zł Termin: 30.11.2020 Wykonawca dokumentacji projektowej złożył 2 koncepcje budowy ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie. Rada Sołecka m. Wołczkowo po zapoznaniu się z przedstawionymi wersjami koncepcji budowy ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie zdecydowała o wyborze wersji numer 1. Dokumentacja projektowa będzie wykonana na podstawie wybranej wersji.

Sołectwo: Buk

Koszt: 52 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Z autorem projektu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego została przeprowadzona wizja w terenie celem ustalenia dokładnej lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości. W terenie wybrano miejsce na przeciwko terenu rekreacyjnego, w którym zostaną zamontowane dwa urządzenia.

Sołectwo: Dołuje

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Został przygotowany oraz uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu zwierający montaż progu zwalniającego w ciągu ulicy Wilczej w m. Dołuje oraz ulicy Łabędziej w m. Kościno. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zostały zlecone prace związane z montażem przedmiotowych progów zwalniających.

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Z autorem projektu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego została przeprowadzona wizja w terenie celem ustalenia dokładnej lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości. W terenie wybrano dwa miejsca celem montażu przedmiotowego urządzenia. Jedno zostanie zamontowane w ciągu ulicy Górnej na wjeździe do miejscowości od strony miejscowości Wołczkowo oraz drugie w ciągu ulicy Szkolnej przed ulicą Osiedle Leśne od strony miejscowości Redlica. W terenie wybrano również przejście dla pieszych, które zostanie doświetlone. Na doświetlenie przejścia dla pieszych w chili obecnej zbierane są oferty.

Sołectwo: Rzędziny

Koszt: 72 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy
Rozwiń szczegóły

W związku z wyborem przez mieszkańców do realizacji w ramach głosowania budżetu obywatelskiego na rok 2020 zadania nr 19 pn; „Dobry Impuls” informuję ,że powyższe zadanie ze względu na ograniczenia wprowadzone w ramach pandemii uniemożliwiły realizacje tego zadania w tym roku. Dotychczasowe ustalenia muszą być przeplanowane jako nowe zadanie inwestycyjne na rok 2021. Kwota: 72 000,00 zł

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Stolec

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Rzędziny

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Grzepnica

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Łęgi

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Buk

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Wąwelnica

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Dołuje

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Ze względu na pandemię Covid-19 realizacja zadania została wstrzymana
 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Po ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu. Gmina w dniu 30 kwietnia 20202 roku podpisała umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wybiegu dla psów, w tzw. systemie "zaprojektuj i wybuduj". Obecnie trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 28 sierpnia 2020 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, Wykonawca w terminie 70 dni wykona zaplanowane prace budowlane. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 194 990,00 zł brutto Z uwagi na obostrzenia wynikające z Ustawy Covid-19 tj.: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a co za tym ponosi konsekwencje spowolnienia wydawania opinii, pozwoleń, oraz innych dokumentów niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę, przesunięto termin ich pozyskania do grudnia 2020 roku. Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 70 dni od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.

Sołectwo: Dobra

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
W zawiązku z wykonanymi badaniami geologicznymi i zmianą miejsca posadowienia budynku szatni, zmiany konstrukcji budynku oraz niezinwentaryzowane fragmenty sieci na działce objętej inwestycją przesunięto wykonanie projektu technicznego, objętego umową umową Nr 509/2018 z dnia 02 października 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Obecnie trwają prace przy akceptacji przedłożonego projektu technicznego w celu złożenia wniosku do Starosty Polickiego o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę, Gmina przystąpi do przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. W związku z trwającymi konsultacjami w celu weryfikacji przedłożonego projektu budowlanego oraz przygotowania do jego akceptacji w celu złożenia wniosku do Starosty Polickiego o pozwoleniu na budowę, projektant złożył prośbę o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do czasu uzyskania Pozwolenia na budowę, który przewiduje się na koniec roku 2019. Została odebrana dokumentacja projektowa dotycząca budowy szatni na boisku w Dobrej przy ul. Sportowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na części działki nr 399, obręb 0003 Dobra. Zamierzenie inwestycyjne zakłada realizację budynku z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla zawodników i trenerów. Dokumentację opracowała firma ”ARCHISPEKTRUM” Pracownia Architektoniczna Daniel Konrad Kowalewski.

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Podpisana została umowa na wykonanie projektu. Termin realizacji: 30.11.2019. Opracowano dokumentację projektową budowy sali przy remizie w Wołczkowie. Uzyskano dokumenty niezbędne do realizacji zadania (pozwolenie na budowę). Wykonawca: Architektoniczna pracownia projektowa PRO-CAD mieszczącą się w Pilchowie Kwota: 31 000,00 zł Termin wykonania umowy: 15 września 2020 r.

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt: 140 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Gmina podpisała umowę na utworzenie koncepcji zagospodarowania oraz przygotowanie dokumentacji technicznej do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański. W dniu 17 września 2019 roku Wykonawca złożył ostatnią część dokumentacji projektowej do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach". Wykonana dokumentacja projektowa do zadania "Modernizacja boiska w Skarbimierzycach" przewiduje: - wykonanie nowego boiska ze sztuczną trawą wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami, - naprawę nawierzchni boiska do koszykówki wraz z wymianą koszy, - powstanie siatki szutrowych ścieżek, - rekultywację nawierzchni trawiastej, - wykonanie zaprojektowanych nasadzeń, - montaż elementów małej architektury. Zgodnie z dokumentacją planowane prace przewidziano na 2 etapy. W pierwszym etapie zaplanowano budowę nowego boiska oraz prace związane z naprawą nawierzchni funkcjonującego boiska do koszykówki, na drugi etap zaplanowano prace związane z budową ścieżek oraz rekultywacją terenów zielonych.

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 160 000 zł

Etap realizacji: zrezygnowano z realizacji
Rozwiń szczegóły

Zlecono wykonanie projektu wraz z wykonaniem opinii odnośnie możliwości zagospodarowania wód deszczowych. Po opracowaniu koncepcji modernizacji ulicy Podgórnej i Ogrodowej w Mierzynie wskazano, że brak jest możliwości utwardzenia drogi płytami drogowymi bez zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych. Istniejące warunki gruntowo wodne oraz ukształtowanie terenu powodują, że w przypadku utwardzenia dróg płytami drogowymi bez instalacji deszczowej, tworzyć się będą zastoiska na najniższym punkcie zlewni (przy skrzyżowaniu z ul. Długą) jednocześnie powodując erozję poboczy oraz klawiszowanie płyt. W związku z powyższym ułożenie płyt drogowych na powyższych ulicach nie ma uzasadnienia technicznego i zaniechano realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Poniesione koszty na opracowanie koncepcji: 6 150 zł brutto

Sołectwo: Rzędziny

Koszt: 36 994 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Na podstawie pozyskanej dokumentacji i przyjęcia zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przez Starostę Polickiego bez uwag, w lipcu 2019 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat wolnostojących o konstrukcji drewnianej na działce nr 200/15 poł. w m. Rzędziny. Wobec tego, iż nie wyłoniono Wykonawcy, w sierpniu 2019 roku ogłoszono II zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 30 sierpnia 2019 roku. W drodze zebrania ofert, Gmina wybrała wykonawcę robót budowlanych i podpisała umowę. Wykonawcą budowy wiaty jest: "Usługi Stolarskie Krzysztof Banaś" Wartość umowy: 25 000,00 zł Wykonawcą zabudowy nawierzchni jest: Kołbud Piotr Kołacki Wartość umowy: 9 780,00 zł Termin wykonania: 30 kwietnia 2020 roku W grudniu 2019 roku przekazano plac budowy do wykonawstwa. W dniu 10 czerwca 2020 roku odebrano roboty budowlane polegające na budowie zadaszenia rekreacyjnego w postaci dwóch wiat drewnianych oraz utwardzenie terenu kostką brukową pod wiatami wraz z dojściem dla osób niepełnosprawnych do parkingu na działce nr 200/15 w m. Rzędziny. Prace wykonano zgodnie z umową.

Sołectwo: Łęgi

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Sołectwo: Wołczkowo

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Sołectwo: Dobra

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Sołectwo: Skarbimierzyce

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Sołectwo: Mierzyn

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Sołectwo: Wąwelnica

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Sołectwo: Bezrzecze

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Sołectwo: Grzepnica

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Sołectwo: Rzędziny

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Sołectwo: Buk

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Sołectwo: Dołuje

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%
 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
W związku ze złożonym wnioskiem Wójta Gminy o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 66/145, 66/147 oraz 66/147 Starosta Policki wydał decyzję orzekając, iż w części działek nr 66/145, 66/147 zmieniając oznaczenie i klasyfikację gruntów rolnych oznaczonych dotychczas jako pastwiska trwałe klasy III na pastwiska trwałe klasy IV – zgodnie z mapą klasyfikacyjną oraz protokołem z przeprowadzonej klasyfikacji gruntów. Odmówił zaś zmiany klasyfikacji dla działki nr 66/144 w całości o pow. 1,587 ha oraz części działek nr 66/145 o pow. 0,2418 ha, i części działki nr 66/147 o pow. 0,4678 ha z obrębu Bezrzecze, na których planowane są inwestycje gminne tj.: "Budowa „Orlika” w Bezrzeczu", "Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw ( proj.1)" "Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu" Z uwagi na cel publiczny i planowane zamierzenia realizacji inwestycji, w części działek, na którą Gmina nie uzyskała zgody na zmianę klasyfikacji użytku, złożono wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej do Starosty Polickiego. Obecnie trwa procedura administracyjna, w oparciu o zgromadzony materiał w sprawie. Jednakże, w oparciu o przepisy Starosta Policki poinformował Gminę zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2019 roku, o przygotowywaniu decyzji odmownej w sprawie wydania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych. W dniu 9 września 2019 roku Starosta Policki wydał trzy decyzje odmawiające wydania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych, stanowiących użytki klasy III i IIIb, działek nr 66/144, 66/145, 66/147, poł. w m. Bezrzecze. Dokonano analizy uzasadnienia decyzji. Przedmiotem regulacji art. 7 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) jest przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, ale tylko wtedy, kiedy takie przeznaczenie wymaga zgody właściwego organu. Natomiast to, kiedy przeznaczenie wymaga zgody, określa ust. 2 art. 7 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Jeżeli zgoda jest wymagana, wtedy zmiany przeznaczenia można dokonać tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustawa obowiązująca nie przejęła rozwiązań znanych poprzednim przepisom, które pozwalały na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne poza planem miejscowym, jeżeli chodziło o lokalizację szczególnie ważnych inwestycji. W obowiązującym stanie prawnym jest to już niemożliwe, nie można dokonać przeznaczenia gruntu rolnego i leś­nego na cele nierolnicze i nieleśne poza planem miejscowym, ale tylko wtedy, gdy takie przeznaczenie wymaga zgody przewidzianej w art. 7 ust. 2 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Z tego wynika, że jeżeli zgoda nie jest wymagana, to przeznaczenie gruntów rolnych (ale już nieleśnych, co do których zgoda wymagana jest zawsze) na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, praktycznie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która w obowiązującym stanie prawnym oznacza (art. 4 ust. 2 Dz.U.2018.0.1945 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.). Wobec powyższego, Gmina uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie której nastąpi zmiana przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze. Następnie ponownie wystąpi do Starosty Polickiego z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów działek nr 66/144, 66/145, 66/147, poł. w m. Bezrzecze. Gmina zakończyła procedury zamówienia publicznego i wyłoniła wykonawców prac budowlanych dla obu zadań inwestycyjnych, aby jednocześnie były realizowane. Niebawem Gmina podpisze umowę z Wykonawcą prac: 4FUN Sp. z o.o. z Jeleniej Góry, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową: 349 999,98 zł brutto z okresem gwarancji 40 miesięcy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 23 listopada 2020 roku przekazano plac budowy firmie 4FUN Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Prace rozpoczną się już w tym roku i potrwają 5 mc od dnia podpisania umowy tj. do kwietnia 2021 roku.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Projektant zakończył pracę nad projektem dla zadań realizowanych wspólnie: Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo oraz Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie ( proj.2). Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych przewidzianych Ustawą o Zamówieniach Publicznych. W dniu 2 listopada br. został przekazany plac budowy pod realizacje zadania pn. "Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)" Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. Wartość inwestycji: 585.261,58 zł brutto Planowany termin zakończenia prac: 31.05.2021 r. Firma "BIS" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji robót. W pierwszej kolejności zostały wykonane obmiary geodezyjne parku oraz parkingu. Wykonawca zabezpieczył drzewa poprzez odeskowanie pni. Dokonano wycinki 4 drzew gat. świerk, które kolidowały z projektowaną infrastrukturą (planowane jest wprowadzanie nasadzeń zastępczych). Obecnie trwają prace nad układaniem krawężników w części nowo budowanego parkingu.

Koszt: 105 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zakończona została realizacja siłowni plenerowych w Kościnie i Dołujach w ramach projektu poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje. W ramach prac na terenie sportowym w Kościnie oraz przy świetlicy w Dołujach powstały takie urządzenia jak : biegacz, orbiter, prasa nożna, twister, prasa ręczna, rowerek. Ponadto zrealizowano także stojaki na rowery, ustawiono nowe kosze na śmieci, ławki a także stół do gry w szachy. Prace wykonała firma 4STB sp. z o.o.

Koszt: 53 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Wykonano urzadzenia: Cassiopeia, Huśtawka Bocianie gniazdo, Huśtawka podwójna mix, karuzela krzyżowa 4 ramienna, karuzela spodek, karuzela twister

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Koszt: 474 980,48 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 108 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na realizację inwestycji, zgodnie z pozyskanym projektem. W ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych otrzymano jednak oferty wykonania przedmiotowego zadania za kwotę znacznie przekraczającą zarówno kosztorys ofertowy jak i kwotę założoną do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Złożona oferta opiewała na kwotę 137 760 zł. Wobec powyższego Wykonawca prac nie został wybrany. Zadanie wpisane zostało do Budżetu na rok 2018, w którym zabezpieczono kwotę 150.000zł. Umieszczono na BIP zapytanie ofertowe i na to zadanie wpłynęły 2 oferty. Wybrano Wykonawcę prac: P&D Przemysław Drabik 56-120 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3/2 - za cenę 129.000zł brutto Zawarto umowę z Wykonawcą prac. Wykonawca odstąpił od umowy. W związku z powyższym ponowiono zapytanie ofertowe, w ramach którego nie wyłoniono wykonawcy. Ponowiono zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę z którym w marcu 2019 roku zostanie podpisana umowa. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Folmat Spółka z o.o. w Poznaniu i w dniu 18 marca 2019 roku przekazano plac budowy. Niestety po raz kolejny wykonawca wycofał się i nie wszedł na teren budowy pomimo podpisania umowy. Wykonawca będzie obciążony karą umowną wynikającą z zapisów umowy. W związku z tym faktem, Gmina przystąpi do wyłonienia kolejnego wykonawcy w drodze zapytania ofertowego w celu realizacji inwestycji. W dniu 29.01.2020r. została zawarta umowa na realizację zadania pn."Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)". z firmą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, Ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Wartość prac to 108 000,00 zł. Prace wykonane zostaną do 30.08.2020r. Zawarto aneks do umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2020 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac związanych z realizacją wiaty rowerowej.

Koszt: 24 995,84 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zamontowano piłkochwyt oraz przygotowano płytę boiska.

Koszt: 393 943,35 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zrealizowano nowy plac zabaw wraz z usytuowaniem nowych urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci młodszych i starszych oraz boisko wielofunkcyjne.

Koszt: 230 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Opracowano koncepcję renowacji boiska i przedstawiono ją Autorom projektu. W związku z efektami badań geologicznych zdecydowano o wykonaniu warstwy drenującej z piasku (żwiru) ok. 30 cm poniżej warstwy wegetacyjnej murawy i rezygnację z drenażu rurowego. Ustalono również, że warstwa wodonośna do zasilania studni głębinowej znajduje się na głębokości poniżej 30 m wobec czego konieczne jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej. Kompletną dokumentację projektową uzyskano w sierpniu 2017 r. W związku z wysokimi kosztami szacunkowymi realizacji zadania, prawie trzykrotnie przekraczającymi zaplanowane środki na realizację zadania,ustalono, że ogłoszony zostanie przetarg na wybór Wykonawcy, a w przypadku braku uzyskania oferty w wysokości zaplanowanych środków, wspólnie z Autorami projektu, ustalony zostanie sposób dalszego postępowania. W związku z powyższym tj. brakiem wystarczających środków finansowych w odniesieniu do szacunkowych kosztów inwestycji oraz z przyczyn technologicznych tj. (możliwość zasiania i odpowiedniej pielęgnacji trawy w okresie jesiennym i zimowym) Wójt Gminy postanowiła o zaproponowaniu do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższego zadania w dodatkowej kwocie 350 000 zł. Po dodaniu środków finansowych ogłoszono przetarg na realizację zadania. Niestety oferty złożone przez Wykonawców przewyższały zabezpieczoną przez Gminę kwotę środków finansowych. W związku z powyższym nie było możliwości podpisania umowy z Wykonawcą i konieczne było unieważnienie przetargu. Najniższa wartość ofertowa w ramach przetargu ponad trzykrotnie przekraczała oszacowaną wartość projektu złożonego w ramach budżetu obywatelskiego. W roku 2018 ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak złożonych ofert. W październiku przetarg został ponownie ogłoszony. Wybrano wykonawcę prac, firmę Garten Bruk. Przekazano plac budowy. Wykonano studnię głębinową oraz system automatycznego nawadniania boiska, a także wyrównanie terenu z wymianą warstwy gruntu oraz nasianie trawy. Obecnie trwa pielęgnacja murawy, która potrwa do 14 października 2019 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zajęcia odbyły się w terminie 10.04.2017 - 30.06.2017, według planu przedstawionego w projekcie.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowany według planu.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 2 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Festyn odbył się 12.08.2017 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowany według planu w dniu 13.05.2017 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z rozliczeniem Stowarzyszenia.

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%