Brak realizacji spełniających kryteria

 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Pozyskano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Oferty złożyły 3 podmioty. Obecnie trwa weryfikacja formalna ofert. Wartości złożonych ofert przekraczają środki zabezpieczone na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wobec powyższego wystąpiono do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą. Na sesji Rady Gminy we wrześniu 2017 r. zwiększono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie. Ze względu na brak możliwości z przyczyn technologicznych prowadzenia prac przy wymianie rur sieci wodociągowej prace na okres zimowy zostały wstrzymane. Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 30.06.2018r.

Koszt: 58 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na realizację inwestycji, zgodnie z pozyskanym projektem. W ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych otrzymano jednak oferty wykonania przedmiotowego zadania za kwotę znacznie przekraczającą zarówno kosztorys ofertowy jak i kwotę założoną do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Złożona oferta opiewała na kwotę 137 760 zł. Wobec powyższego Wykonawca prac nie został wybrany. Zadanie wpisane zostało do Budżetu na rok 2018, w którym zabezpieczono kwotę 150.000zł. Umieszczono na BIP zapytanie ofertowe i na to zadanie wpłynęły 2 oferty. Wybrano Wykonawcę prac: P&D Przemysław Drabik 56-120 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3/2 - za cenę 129.000zł brutto Zawarto umowę z Wykonawcą prac

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Obecnie wybrano Wykonawcę prac w ramach zapytania ofertowego i spełniono wymogi formalno-prawne. Zamontowano piłkochwyt oraz wstępnie przygotowano płytę boiska. W okresie wiosennym nastąpi kolejne wyrównanie nawierzchni

Koszt: 295 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Opracowano dwa warianty koncepcyjne i po konsultacjach z autorem projektu wybrano wariant do dalszych opracowań. W związku z koniecznością realizacji robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę a nie jak pierwotnie planowano zgłoszenia robót budowlanych konieczne było uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydłużyło to znacznie proces przygotowania dokumentacji projektowej. Pozyskano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na realizację projektu w zakresie stworzenia nowego placu zabaw wraz z usytuowaniem nowych urządzeń zabawowo-ruchowych dla dzieci młodszych i starszych oraz boiska wielofunkcyjnego. Przekazano plac budowy. Trwają prace budowlane.

Koszt: 230 000 zł

Etap realizacji: w przetarguRozwiń szczegóły

50%
Opracowano koncepcję renowacji boiska i przedstawiono ją Autorom projektu. Wykonano badania geologiczne. W związku z efektami badań geologicznych zdecydowano o wykonaniu warstwy drenującej z piasku (żwiru) ok. 30 cm poniżej warstwy wegetacyjnej murawy i rezygnację z drenażu rurowego. Ustalono również, że warstwa wodonośna do zasilania studni głębinowej znajduje się na głębokości poniżej 30 m wobec czego konieczne jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej. Kompletną dokumentację projektową uzyskano w sierpniu br. W związku z wysokimi kosztami szacunkowymi realizacji zadania, prawie trzykrotnie przekraczającymi zaplanowane środki na realizację zadania, podjęto rozmowy z Autorami projektu na temat dalszego postępowania. Ustalono, że ogłoszony zostanie przetarg na wybór Wykonawcy, a w przypadku braku uzyskania oferty w wysokości zaplanowanych środków, wspólnie z Autorami projektu, ustalony zostanie sposób dalszego postępowania. W związku z powyższym tj. brakiem wystarczających środków finansowych w odniesieniu do szacunkowych kosztów inwestycji oraz z przyczyn technologicznych tj. (możliwość zasiania i odpowiedniej pielęgnacji trawy w okresie jesiennym i zimowym) Wójt Gminy postanowiła o zaproponowaniu do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższego zadania w dodatkowej kwocie 350 000 zł. Po dodaniu środków finansowych ogłoszono przetarg na realizację zadania. Niestety oferty złożone przez Wykonawców przewyższały zabezpieczoną przez Gminę kwotę środków finansowych. W związku z powyższym nie było możliwości podpisania umowy z Wykonawcą i konieczne było unieważnienie przetargu. Najniższa wartość ofertowa w ramach przetargu ponad trzykrotnie przekraczała oszacowaną wartość projektu złożonego w ramach budżetu obywatelskiego. W roku 2018 ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Zajęcia odbyły się w terminie 10.04.2017 - 30.06.2017, według planu przedstawionego w projekcie.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowany według planu.

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Festyn odbył się 12.08.2017 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowany według planu w dniu 13.05.2017 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z rozliczeniem Stowarzyszenia.

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
×