Brak realizacji spełniających kryteria

 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: w przetarguRozwiń szczegóły

50%
Pozyskano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Oferty złożyły 3 podmioty. Obecnie trwa weryfikacja formalna ofert. Wartości złożonych ofert przekraczają środki zabezpieczone na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wobec powyższego wystąpiono do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą. Planowane jest zwiększenie wartości środków na zadaniu na sesji rady Gminy Dobra we wrześniu 2017 r. i realizację inwestycji, tak aby móc zakończyć inwestycję komplementarną tj. budowę chodnika

Koszt: 58 000 zł

Etap realizacji: w przetarguRozwiń szczegóły

50%
Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na realizację inwestycji, zgodnie z pozyskanym projektem. W ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych otrzymano jednak oferty wykonania przedmiotowego zadania za kwotę znacznie przekraczającą zarówno kosztorys ofertowy jak i kwotę założoną do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Złożona oferta opiewała na kwotę 137 760 zł. Wobec powyższego Wykonawca prac nie został wybrany. W związku z brakiem wystarczających środków finansowych oraz uwzględniając nadchodzący okres jesienno-zimowy, w trakcie którego zainteresowanie jazdą na rowerze jest niewielkie, ustalono, że realizacja inwestycji zostanie przesunięta na rok 2018. Zadanie „Rowery pod dachy” znajdzie się w projekcie budżetu na rok 2018, a realizacja planowana jest w I kwartale 2018 r. Powyższe ustalenie zostało dokonane wspólnie z Autorem projektu. Środki finansowe pozostałe na zadaniu w budżecie roku 2017 zostały przesunięte na realizację innego zadania w ramach BO tj. Wymiana rur cementowo-azbestowych w Sołectwie Dołuje.

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Obecnie wybrano Wykonawcę prac w ramach zapytania ofertowego i spełniono wymogi formalno-prawne. Zakończenie inwestycji w październiku 2017 r.

Koszt: 295 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniuRozwiń szczegóły

25%
Opracowano dwa warianty koncepcyjne i po konsultacjach z autorem projektu wybrano wariant do dalszych opracowań. W związku z koniecznością realizacji robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę a nie jak pierwotnie planowano zgłoszenia robót budowlanych konieczne było uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydłużyło to znacznie proces przygotowania dokumentacji projektowej. Pozyskano dokumentację projektową. Obecnie oczekiwane jest wydanie pozwolenia na budowę. Jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu na podstawie dokumentacji projektowej.

Koszt: 230 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniuRozwiń szczegóły

25%
Opracowano koncepcję renowacji boiska i przedstawiono ją Autorom projektu. Wykonano badania geologiczne. W związku z efektami badań geologicznych zdecydowano o wykonaniu warstwy drenującej z piasku (żwiru) ok. 30 cm poniżej warstwy wegetacyjnej murawy i rezygnację z drenażu rurowego. Ustalono również, że warstwa wodonośna do zasilania studni głębinowej znajduje się na głębokości poniżej 30 m wobec czego konieczne jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej. Kompletną dokumentację projektową uzyskano w sierpniu br. W związku z wysokimi kosztami szacunkowymi realizacji zadania, prawie trzykrotnie przekraczającymi zaplanowane środki na realizację zadania, podjęto rozmowy z Autorami projektu na temat dalszego postępowania. Ustalono, że ogłoszony zostanie przetarg na wybór Wykonawcy, a w przypadku braku uzyskania oferty w wysokości zaplanowanych środków, wspólnie z Autorami projektu, ustalony zostaniesposób dalszego postępowania. Istnieje jednak realna groźba braku możliwości realizacji projektu, o czym Autorzy projektu zostali powiadomieni. W związku z powyższym tj. brakiem wystarczających środków finansowych w odniesieniu do szacunkowych kosztów inwestycji oraz z przyczyn technologicznych tj. (możliwość zasiania i odpowiedniej pielęgnacji trawy w okresie jesiennym i zimowym) Wójt Gminy postanowiła o zaproponowaniu do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższego zadania w dodatkowej kwocie 350 000 zł. W przypadku uchwalenia zmiany WPF na najbliższej sesji Rady Gminy, ogłoszony zostanie przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji w latach 2017-2018.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Pierwsza część projektu została zrealizowana.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Zajęcia odbyły się w terminie 10.04.2017 - 30.06.2017, według planu przedstawionego w projekcie.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowany według planu.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Wydarzenia odbywać się będą w okresie od 01.07.2017 - 10.12.2017

Koszt: 2 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniuRozwiń szczegóły

25%
Wycieczka odbędzie się w okresie od 01.09.2017 do 15.11.2017

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Festyn odbył się 12.08.2017 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Wydarzenia odbędą się w okresie od 01.07.2017 do 11.12.2017

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Imprezy zostaną zorganizowane w terminie od 08.07.2017 do 15.12.2017

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Imprezy odbędą się w okresie od 01.07.2017 - 15.12.2017

Koszt: 3 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowanych według planu w dniu 13.05.2017 r.

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Imprezy odbędą się w okresie od 01.07.2017 do 30.09.2017

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Projekt został zrealizowany według planu.

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: w realizacjiRozwiń szczegóły

75%
Wydarzenia odbywać się będą w okresie od 05.06.2017 - 30.11.2017

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniuRozwiń szczegóły

25%
Jarmark odbędzie się w okresie od 02.11.2017 do 15.12.2017
×