projekt nr 2

2. Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie


Lokalizacja

Wołczkowo, ul. Lipowa, działki o numerach 410 i 249

Opis projektu

Projekt zakłada (zgodnie z koncepcją na załączonych wizualizacjach) budowę na działce nr 410 sceny (min. 6x6 m), małej architektury - ławek, chodników a także doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody. W obrębie działki nr 249 zaplanowano wybudowanie parkingu wyłożonego warstwą kamienną.

Uzasadnienie

Projekt ma na celu stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w środku owalnicy, tworzącej wraz z kościołem z 1287 r. historyczne centrum wsi. Mieszkańcy zyskają miejsce do rekreacji, integracji, prezentacji własnej twórczości oraz artystów z zewnątrz. Park to ciekawy element trasy rowerowej Szczecin-Dobra. Parking będzie wykorzystany zgodnie z funkcją oraz jako zaplecze organizowanych wydarzeń.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

2500

Postęp realizacji

Projektant zakończył pracę nad projektem dla zadań realizowanych wspólnie: Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo oraz Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie ( proj.2). Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych przewidzianych Ustawą o Zamówieniach Publicznych. W dniu 2 listopada br. został przekazany plac budowy pod realizacje zadania pn. "Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)" Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. Wartość inwestycji: 585.261,58 zł brutto Planowany termin zakończenia prac: 31.05.2021 r. Firma "BIS" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji robót. W pierwszej kolejności zostały wykonane obmiary geodezyjne parku oraz parkingu. Wykonawca zabezpieczył drzewa poprzez odeskowanie pni. Dokonano wycinki 4 drzew gat. świerk, które kolidowały z projektowaną infrastrukturą (planowane jest wprowadzanie nasadzeń zastępczych). Obecnie trwają prace nad układaniem krawężników w części nowo budowanego parkingu. Tutejszy Urząd zawnioskował o dokonanie zmiany lokalizacji skrzynek pocztowych wolnostojących, zlokalizowanych na terenie dz. nr ewid. 410 ob. Wołczkowo, gm. Dobra. Lokalizacja części skrzynek koliduje w znacznym stopniu z projektowaną siecią alejek. Zmiana lokalizacji podyktowana została również ze względu na odciążenie ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania z ul. Lipową. Poczta Polska Region Sieci w Szczecinie przystąpił do zmiany lokalizacji skrzynek w dniu 8 grudnia br.. Nowa lokalizacja ustalona została przy placu przed bramą kościoła, od strony wyznaczonych miejsc parkingowych. Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Budowlane BIS, z dniem 01.02.2021r. wstrzymał roboty budowlane z powodu ujemnych temperatur. Wznowienie robót nastąpi po osiągnięciu warunków pogodowych gwarantujących zapewnienie poprawnej jakości prac. Przedsiębiorstwo Budowlane "BIS" z dniem 15 marca 2021r. wznowiła prace budowlane. Stan zaawansowania robót na dzień 13.04.2021 PARKING - Wykonano alternatywne dojścia oraz drogi dojazdowe do posesji zlokalizowanych w rejonie parkingu. - Zakończono prace związane z wykonaniem 17 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych - Przygotowano ul. Ogrodową pod poszerzenie drogi, prace drogowe rozpoczną się w możliwie najszybszym terminie. - Uprzątnięto teren, wysiano trawę, - Wykonano prace pielęgnacyjne w koronie drzew - Wykonano odwodnienie powierzchni dróg oraz parkingu, drenaż francuski PARK - Przeprowadzono tyczenie alejek sceny, oraz wiaty - Rozpoczęto roboty elektryczne