Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z interaktywnej części systemu internetowego systemu dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org prowadzonego przez Gminę Dobra, w ramach którego możliwe jest bezpłatne zamieszczanie projektów do budżetu obywatelskiego.

I ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z interaktywnej części serwisu jest: wyrażenie akceptacji treści regulaminu.
 2. Prowadzony serwis umożliwia mieszkańcom Gminy Dobra na bezpłatne uczestniczenie w w partycypacji społecznej w Gminie Dobra.
 3. Użytkownicy na zasadach określonych niniejszym regulaminem mogą rozpowszechniać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego.
 4. Projekty nie są miejscem dla umieszczania materiałów reklamowych i komercyjnych.
 5. Użytkownicy serwisu publikują projekty wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Urząd Gminy Dobra nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach serwisu.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie wulgarnych, obrażających innych, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 8. Jeżeli nowy użytkownik wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość dodawania projektów.

II. ADMINISTRATOR

 1. Administrator ma prawo zmienić regulamin.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane projekty.
 3. Administrator nadzoruje działanie serwisu i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat.
 4. Administrator ma prawo usunąć projekt bez podania przyczyny.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza z postanowieniami, o których mowa w pkt. II niniejszego regulaminu.
 6. Administrator jest uprawniony do blokowania uczestnictwa w interaktywnej części serwisu w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnienia (w tym także do  usunięcia Użytkownika z serwisu).
 7. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Gmina Dobra i osób trzecich za zamieszczenie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z  niniejszego Regulaminu.

III. PRAWA

 1. Wszystkie przekazane przez użytkowników do publikacji materiały (np. załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na stronie internetowej dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org.
 2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Gminie Dobra lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie systemu dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na stronie dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Gmina Dobra lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie systemu dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org poniósł.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na stronie internetowej dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org.
 4. Użytkownik wyrażając zgodę na przyjęcie regulaminu upoważnia jednocześnie Gmina Dobra do korzystania z zamieszczonej przez danego Użytkownika, wypowiedzi jego autorstwa, którą można zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworu uznać za „utwór” w tym, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach systemu dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org;
  2. obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
  3. rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a  także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w publikacjach wydawanych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 3. Gmina Dobra zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.