Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. ROWERY POD DACHY - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej


Lokalizacja

Bliska okolica przystanku komunikacji autobusowej w Dobrej przy rondzie w ciągu ulic Szczecińskiej i Granicznej - lokalizacja działka 10/6

Skrócony opis

Parking zlokalizowany bezpośrednio przy przystanku komunikacji autobusowej umożliwiającej dogodne połączenie z centrum Szczecina oraz pozostałymi miejscowościami gminy Dobra. Ogólnodostępny i bezpłatny parking dla rowerów miałby umożliwiać bezpieczne bezpieczne pozostawienie jednośladów oraz dogodną przesiadkę do publicznych środków transportu.

Opis projektu

Parking zlokalizowany bezpośrednio przy przystanku komunikacji autobusowej umożliwiającej dogodne połączenie z centrum Szczecina oraz pozostałymi miejscowościami gminy Dobra. Ogólnodostępny i bezpłatny parking dla rowerów miałby umożliwiać bezpieczne bezpieczne pozostawienie jednośladów oraz dogodną przesiadkę do publicznych środków transportu.

Uzasadnienie

Zabudowa Dobrej powoduje problem z dotarciem do buforowego/ głównego przystanku komunikacji autobusowej. Po wykonaniu inwestycji osoby chcące skorzystać z transportu publicznego nie będą obawiały się o swoje mienie i pozostawiając swoje auta a garażu będą przyczyniać się do zmniejszenia ruchu na głównych drogach, szczególnie w kierunku Szczecina. Działanie takie wpisuje się w politykę zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu alternatywnego w stosunku do własnego.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

ok. 1000 zł - naprawy, mycie wiaty

Postęp realizacji

Opracowano dokumentację projektową. Dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na realizację inwestycji, zgodnie z pozyskanym projektem. W ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych otrzymano jednak oferty wykonania przedmiotowego zadania za kwotę znacznie przekraczającą zarówno kosztorys ofertowy jak i kwotę założoną do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Złożona oferta opiewała na kwotę 137 760 zł. Wobec powyższego Wykonawca prac nie został wybrany. Zadanie wpisane zostało do Budżetu na rok 2018, w którym zabezpieczono kwotę 150.000zł. Umieszczono na BIP zapytanie ofertowe i na to zadanie wpłynęły 2 oferty. Wybrano Wykonawcę prac: P&D Przemysław Drabik 56-120 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 3/2 - za cenę 129.000zł brutto Zawarto umowę z Wykonawcą prac. Wykonawca odstąpił od umowy. W związku z powyższym ponowiono zapytanie ofertowe, w ramach którego nie wyłoniono wykonawcy. Ponowiono zapytanie ofertowe i wybrano wykonawcę z którym w marcu 2019 roku zostanie podpisana umowa. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Folmat Spółka z o.o. w Poznaniu i w dniu 18 marca 2019 roku przekazano plac budowy. Niestety po raz kolejny wykonawca wycofał się i nie wszedł na teren budowy pomimo podpisania umowy. Wykonawca będzie obciążony karą umowną wynikającą z zapisów umowy. W związku z tym faktem, Gmina przystąpi do wyłonienia kolejnego wykonawcy w drodze zapytania ofertowego w celu realizacji inwestycji. W dniu 29.01.2020r. została zawarta umowa na realizację zadania pn."Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)". z firmą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, Ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Wartość prac to 108 000,00 zł. Prace wykonane zostaną do 30.08.2020r. Zawarto aneks do umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2020 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac związanych z realizacją wiaty rowerowej.