projekt nr 17

17. "Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie Dobra


Lokalizacja

Miejsca instalacji to strategiczne punkty pokrywające większość terenu gminy tak aby, w miarę technicznych możliwości, dostęp do AED posiadała jak największa część mieszkańców . W miejscowościach: Dobra, Wołczkowo, Dołuje, Stolec, Rzędziny, szafki z defibrylatorami umieszczone byłyby na zewnętrznych ścianach budynków filii GCKiB, natomiast w miejscowościach: Grzepnica i Mierzyn, ze względu na brak owej jednostki, odpowiednio na ścianach świetlicy środowiskowej (Grzepnica), oraz Biblioteki (Mierzyn).

Opis projektu

Projekt "Dobry Impuls" zakłada zakup 8 (AED)  ze specjalistycznymi szafkami  do przechowywania ich, wraz z tablicami i oznaczeniami dotyczącymi urządzenia. A także przeprowadzenie szeregu szkoleń dla chętnych mieszkańców z użycia AED.  Szafki posiadają specjalny moduł SMS, który powiadomi odpowiednie służby (Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego, lub Komisariat Policji) o ich użyciu.

Uzasadnienie

Zgony wynikające z przyczyn nagłych, jak nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), stanowią ogromną  liczbę  wśród  wszystkich  przyczyn  zgonów  społeczeństwa. Liczbę zgonów z tego powodu szacuje się w Polsce na prawie 80 000 rocznie. Z danych epidemiologicznych wynika również, że do NZK najczęściej dochodzi w domu. Badania wykazały, że ważne dla przeżycia jest podjęcie akcji w pierwszych kilku minutach.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszt poboru prądu przez moduły grzewcze szafki, oraz zasilenie diod sygnalizacyjnych.