Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki Nam i dla Nas


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany:
1. na terenie basenu ppoż. w Dołujach,
2. na drogach gminnych Sołectwa Dołuje wymienionych w załączniku nr 3,
3. na terenie boiska w Kościnie

Opis projektu

Projekt ma na celu:
Poprawę wyglądu i bezpieczeństwa w Sołectwie Dołuje polegającą na:
1. Wymianie zniszczonego ogrodzenia basenu ppoż., zlokalizowanego w centrum Dołuje, na nowe wykonane z paneli ogrodzeniowych, uporządkowanie terenu wewnątrz i na zewnątrz oraz nasadzenie wokół ozdobnych roślin.
2. Ułożeniu progów zwalniających, we wskazanych przez mieszkańców miejscach ...całość w Urzędzie Gminy

Uzasadnienie

Zlokalizowany w centrum Dołuj basen ppoż. stanowi niechlubną wizytówkę naszego Sołectwa. Oprócz swojego odstraszającego wyglądu, jego uszkodzone ogrodzenie stanowi zagrożenie dla mieszkańców a szczególnie ich dzieci. W związku z tym za uzyskane środki planowane jest uporządkowanie terenu basenu, wykonanie bezpiecznego i estetycznego ogrodzenia oraz posadzenie roślin ...całość w Urzędzie Gminy

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

5000 zł

Postęp realizacji

Został przygotowany oraz uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu zwierający montaż progu zwalniającego w ciągu ulicy Wilczej w m. Dołuje oraz ulicy Łabędziej w m. Kościno. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zostały zlecone prace związane z montażem przedmiotowych progów zwalniających. W ciągu ulicy Wilczej w m. Dołuje oraz w ciągu ulicy Łabędziej w m. Kościno zostały zamontowane progi zwalniające po jednym na każdej ulicy. W ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje – dzięki nam i dla nas” podjęła czynności w celu przygotowania dokumentacji budowlanej dotyczącej uporządkowania ładu przestrzennego na działce Nr 7/74 poł. w Kościnie, stanowiącej teren wykorzystywany sportowo i rekreacyjnie przez mieszkańców. Na podstawie przygotowanej dokumentacji budowlanej uzyskano brak sprzeciwu od Starosty Polickiego do zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, podpisano umowę na roboty budowlane z firmą IPSUM INVEST Mateusz Łukaszewicz, ul. Dolina Słońca 16/4, 72-003 Bezrzecze w kwocie 151 290,00 zł brutto, a następnie przekazano teren do prac. W ramach robót ustawiono w granicach działki gminnej ogrodzenie panelowe o wysokości ok. 150 cm, na podbudowie prefabrykowanej wraz z bramą wjazdową, dwiema bramkami wejściowymi, oraz piłkochwytami tj.: 1) od ul. Rajskiego Ptaka wraz z bramą wjazdową na teren działki oraz bramką wejściową, 2) od działki nr 7/73 stanowiącej drogę wewnętrzną wraz z bramką wejściową, 3) od drogi powiatowej ul. Żubrzej z piłkochwytami zabezpieczającymi ulicę, 4) od ściany zadrzewienia z likwidacją kolizji istniejącego ogrodzenia, wraz z piłkochwytami oddzielającymi nieruchomość 7/74 od zabudowy mieszkaniowej na dz. Nr 7/54 w części niezbędnej dla zwiększenia bezpieczeństwa bezproblemowego korzystania z terenu rekreacyjnego. Prace wykonano zgodnie z założeniami umowy i projektu. W dniu 30 listopada br. dokonano odbioru końcowego roboty. W ramach ww. zadania inwestycyjnego realizowanego z Projektu Budżetu Obywatelskiego oraz zadania pn.: Modernizacja placów zabaw w Gminie Dobra przewidziano uporządkowanie ładu przestrzennego na istniejącym placu zabaw m.in. dostosowanie umieszczenia istniejących urządzeń wg założeń projektu budowlanego, likwidację uszkodzonych urządzeń zabawowych, montaż nowej huśtawki dla dzieci oraz ustawienie ławostołów. W tym celu podjęto współpracę z firmą Lars Laj Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej oraz PW Trans Tomasz Kaszowski z siedzibą w Szczecinie. Na placu zabaw uporządkowano przestrzeń istniejących urządzeń, dokonano likwidacji zbędnych i uszkodzonych w miejscu których pojawiła się nowa trzystanowiskowa huśtawka wahadłowa wyposażona w siedzisko kubełkowe dla małych dzieci, siedzisko okrągłe dla nieco większych i siedzisko płaskie dla starszych. Ponadto zakupiono 4 sztuki ławostołów, które zamontowano w miejscu, gdzie służą również jako oddzielenie strefy sportowej – boiska do piłki nożnej, od strefy rekreacyjnej tj. placu zabaw. Zagospodarowany w ten sposób teren rekreacyjno-sportowy w Kościnie w ramach środków budżetowych dostępnych dla realizacji zamierzenia, zyskał na walorach nie tylko wizualnych ale i użytkowych.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki Nam i dla Nas

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org jest Wójt Gminy Dobra z siedzibą: ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra 

Wójt Gminy Dobra szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego, karty do głosowania itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji lub podczas oddawania głosu.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Wójta Gminy Dobra uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra na rok 2024.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania przenoszenia danych, prawo cofnięcia wyrażonej zgody (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) lub usunięcia danych. 
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Spełniają one bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 7. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 8. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 9. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowana przez Wójta Gminy Dobra, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Wójta Gminy Dobra, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 10. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 11. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 12. Strona internetowa dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 13. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 14. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 15. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 16. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. o charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Wójta Gminy Dobra lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 18. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email inspektorodo@dobraszczecinska.pl. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 19. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.