Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Skalna Wioska – YETI. Budowa unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Buku. Projekt inwestycyjny dotyczy sołectwa Buk.


Lokalizacja

Inwestycja miałaby dotyczyć działki nr 125 mieszczącej się przy ulicy Leśne Zacisze w Buku.
Pod realizację projektu miałby być przeznaczony teren do tej pory niezagospodarowany, w okolicy boiska sportowego.

Opis projektu

Celem tej nowatorskiej inicjatywy jest stworzenie unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo-rekreacyjnej.Całą konstrukcję tworzyć będą wielkogabarytowe bloki granitu i piaskowca, tworzące skalne formacje występujące w naturalnym środowisku na południu Polski. Skały będą posiadały wytyczone trasy wspinaczkowe o różnym stopniu trudności oraz ścieżki edukacyjne opisujące budowę i powstawanie skał

Uzasadnienie

Inwestycja zostanie co prawda zrealizowana w Buku, ale jest skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Dobra (dzieci, młodzieży i dorosłych). Co więcej, mamy ogromną nadzieję, że wzbudzi ona zainteresowanie znacznie szerszego grona odbiorców z kraju i zza granicy. Powstaną tam trasy wspinaczkowe o zróżnicowanym stopniu trudności zarówno dla początkujących wspinaczy, jak i zawodowców (buldering).

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Inwestycje „Skalna Wioska - YETI. Budowa unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo- rekreacyjnej w Buku (proj. 8) ” i „Zagospodarowanie terenu sportowego w Buku”, w związku z nakładaniem się wielu elementów realizacyjnych, które będą prowadzone na terenie terenu sportowego w Buku, zostały połączone w jedno zadanie inwestycyjne. Zamierzenie to miało na celu utrzymanie ładu przestrzennego na terenie terenu sportowego w Buku. Nowa nazwa zadania to: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekracyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI. W dniu 7 czerwca 2021 r. Gmina Dobra podpisała umowę na opracowanie: 1) projektu prac geologicznych dla ujęcia studni planowanego do wykonania na działce nr 125, obręb Buk, gmina Dobra, bądź w przypadku możliwości podłączenia się do istniejącej sieć wodociągową zlokalizowanej w działce nr 29, obręb Buk, gmina Dobra 2) dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na działce nr 125,obręb Buk, gmina Dobra, 3) dokumentacji geotechnicznej dla zamierzenia polegającego na budowie skalnej wioski – YETI, 4) wtórnika do celów projektowych na teren objęty zamówieniem. Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa, Architekt Tomasz Kuriański. Wartość umowy: 30 750,00 zł brutto. Termin: 3 miesiące od dnia podpisania Umowy. Informacja z dnia 12.05.2022 r. W dniu 22.02.2022 r. Gmina Dobra podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski-YETI". Wykonawca: ATK Pracownia Projektowa, Architekt Tomasz Kuriański Wartość umowy: 104 550,00 zł brutto. Termin: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Informacja z dnia 12.06.2023 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy NR 63/2022 z dnia 22.02.2022 r., z uwagi na postanowienie Starosty Polickiego, którym Projektant zobowiązany został do złożenia wyjaśnień dotyczących przedłożonej w Wydziale Architektury i Budownictwa w Policach dokumentacji projektowej. Mając na uwadze powyższe i biorąc pod uwagę administracyjny termin uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 31.07.2023 r.