Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Renowacja boiska sportowego w Mierzynie


Lokalizacja

Mierzyn, ul. Długa 20 C, nr działki - 258/2

Skrócony opis

Projekt zakłada usunięcie starej nawierzchni boiska, następnie montaż podziemnego automatycznego systemu nawadniającego i położenie nowej murawy. Celem zabezpieczenia dostępu do wody potrzebnej do nawadniania, zostanie wykonany odwiert i zamontowana pompa głębinowa.

Opis projektu

Projekt zakłada usunięcie starej nawierzchni boiska, następnie montaż podziemnego automatycznego systemu nawadniającego i położenie nowej murawy. Celem zabezpieczenia dostępu do wody potrzebnej do nawadniania, zostanie wykonany odwiert i zamontowana pompa głębinowa.

Uzasadnienie

Aktualny stan techniczny murawy nie spełnia wymogów i zaleceń PZPN. Płyta boiska jest nierówna, miejscami pozbawiona trawy. Znajdują się na niej także doły, w których po opadach deszczu pozostaje woda. Skutecznie utrudnia to grę zawodnikom GKS Mierzyn podczas rozgrywanych meczy oraz realizację treningów z coraz liczniejszą grupą juniorów. Zatem realizacja w/w projektu zdecydowanie poprawi stan murawy, wpłynie na komfort gry, a przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa użytkowników boiska.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt energii, szacunkowo rocznie ok. 500 zł brutto

Postęp realizacji

Opracowano koncepcję renowacji boiska i przedstawiono ją Autorom projektu. W związku z efektami badań geologicznych zdecydowano o wykonaniu warstwy drenującej z piasku (żwiru) ok. 30 cm poniżej warstwy wegetacyjnej murawy i rezygnację z drenażu rurowego. Ustalono również, że warstwa wodonośna do zasilania studni głębinowej znajduje się na głębokości poniżej 30 m wobec czego konieczne jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej. Kompletną dokumentację projektową uzyskano w sierpniu 2017 r. W związku z wysokimi kosztami szacunkowymi realizacji zadania, prawie trzykrotnie przekraczającymi zaplanowane środki na realizację zadania,ustalono, że ogłoszony zostanie przetarg na wybór Wykonawcy, a w przypadku braku uzyskania oferty w wysokości zaplanowanych środków, wspólnie z Autorami projektu, ustalony zostanie sposób dalszego postępowania. W związku z powyższym tj. brakiem wystarczających środków finansowych w odniesieniu do szacunkowych kosztów inwestycji oraz z przyczyn technologicznych tj. (możliwość zasiania i odpowiedniej pielęgnacji trawy w okresie jesiennym i zimowym) Wójt Gminy postanowiła o zaproponowaniu do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższego zadania w dodatkowej kwocie 350 000 zł. Po dodaniu środków finansowych ogłoszono przetarg na realizację zadania. Niestety oferty złożone przez Wykonawców przewyższały zabezpieczoną przez Gminę kwotę środków finansowych. W związku z powyższym nie było możliwości podpisania umowy z Wykonawcą i konieczne było unieważnienie przetargu. Najniższa wartość ofertowa w ramach przetargu ponad trzykrotnie przekraczała oszacowaną wartość projektu złożonego w ramach budżetu obywatelskiego. W roku 2018 ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak złożonych ofert. W październiku przetarg został ponownie ogłoszony. Wybrano wykonawcę prac, firmę Garten Bruk. Przekazano plac budowy. Wykonano studnię głębinową oraz system automatycznego nawadniania boiska, a także wyrównanie terenu z wymianą warstwy gruntu oraz nasianie trawy. Obecnie trwa pielęgnacja murawy, która potrwa do 14 października 2019 r. Wykonano roboty w terminie, przekazanie boiska do użytkowania nastąpi po pełnym ukorzenieniu oraz zagęszczeniu się trawy, czyli ok. sierpnia 2020 roku.