projekt nr 1

1. Serce Bezrzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg. nowych zasad"


Lokalizacja

Bezrzecze, ul. Górna, działka nr 66/147.

Opis projektu

Wybieg dla psów (wydzielony za pomocą ogrodzenia o wys. 2m),  zakup oraz montaż urządzeń małej architektury, montaż co najmniej dwóch lamp oświetlających w porze jesienno-zimowej wybieg w godzinach popołudniowych, montaż ogrodzenia dzielącego wybieg dla psów na 3 części (ok. 90mb o wys. 1.3m + 3 furtki wewnątrz wybiegu dla psów).

Uzasadnienie

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez umożliwienie wyprowadzenia psów na ogrodzony teren. Na wybiegu mogą być organizowane nieodpłatne zajęcia ze szkół dla psów. Spotkania z behawiorystami, weterynarzami, pracownikami schroniska dla zwierząt. Wybieg będzie miejscem skupiającym mieszkańców a zarazem właścicieli czworonogów, w przyjaznym dla nich miejscu. Obecnie brak jest takiego miejsca w Bezrzeczu.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

4000 zł - głównie koszty oświetlenie i sprzątania koszy na śmieci.  

Postęp realizacji

Po ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu. Gmina w dniu 30 kwietnia 20202 roku podpisała umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wybiegu dla psów, w tzw. systemie "zaprojektuj i wybuduj". Obecnie trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 28 sierpnia 2020 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, Wykonawca w terminie 70 dni wykona zaplanowane prace budowlane. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 194 990,00 zł brutto Z uwagi na obostrzenia wynikające z Ustawy Covid-19 tj.: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a co za tym ponosi konsekwencje spowolnienia wydawania opinii, pozwoleń, oraz innych dokumentów niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę, przesunięto termin ich pozyskania do grudnia 2020 roku. Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 70 dni od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę. Obostrzenia zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniającej się pandemii, wstrzymanie Narad Koordynacyjnych w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, które się równolegle nałożyły z przedłużającą się przeprowadzką tegoż ośrodka w inne miejsce, co w rezultacie spowodowało opóźnienia w procedowaniu spraw administracyjnych. W między czasie zasygnalizowano, iż na terenie inwestycji zauważalny jest problem z odpływem wód opadowych z terenu działek przyjętych do inwestycji, co może mieć istotne znaczenie dla dalszej inwestycji oraz jej użyteczności. Z uwagi na specyfikę podłoża, dokonano weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych. Branżyści wypracowali rozwiązanie, które zabezpieczy teren przez nadmiarem wody w sezonie deszczowym. Termin realizacji umowy przesunięty został do końca lipca 2021 r.